Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMTRA Sp. z o.o., ul. Schonów 3, 41-200 Sosnowiec,
 2. Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od PS Studio Paulina Szmalenberg, ul. Łazienna 2, 41-216 Sosnowiec.
 3. Przekazane nam dane osobowe obejmują następujące kategorie:
  1. imię i nazwisko oraz adres do korespondencji;
  2. informacje o kategoriach produktów nabytych przez Ciebie przez ostatni rok.
 4. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe, poinformuj nas o tym na podane wyżej dane kontaktowe. Wówczas niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe. Jeżeli jednak nie poinformujesz nas w ciągu 14 dni, zaczniemy je przetwarzać w celach marketingowych.
 5. Niezależnie od tego, masz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych w każdym czasie i bez podawania przyczyny, lecz ze skutkiem od momentu złożenia nam sprzeciwu.
 6. Administrator przetwarza podane przez osobę dane osobowe w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegającego na podejmowaniu działań marketingowych, w tym prostego profilowania w celu dostosowania kierowanych do odbiorców informacji marketingowych.
 7. Profilowanie odbywa się wyłącznie na podstawie ww. danych osobowych i administrator nie łączy informacji pozyskiwanych z różnych źródeł.
 8. Dzięki profilowaniu administrator może kierować przekaz marketingowy bardziej pożądany przez jego odbiorców, co stanowi korzyść zarówno dla administratora, jak i dla osób, których dane dotyczą, w ten sposób bowiem administrator ogranicza kierowanie przekazu marketingowego dotyczącego produktów lub usług, które z dużym prawdopodobieństwem nie leżą w obszarze zainteresowań tej osoby, a zamiast tego kieruje informacje, które mogą być przekazem wartościowym dla odbiorcy tej informacji marketingowej.
 9. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celach marketingowych do czasu złożenia sprzeciwu. Jednak w celu zapewnienia wysokiej dbałości o prawa osób, których dane dotyczą, administrator zwróci się z odświeżeniem informacji oraz podstawy prawnej po upływie około 3 lat, chyba że w tym czasie osoba, której dane dotyczą, złoży sprzeciw.
 10. Administrator może ujawniać dane osobowe wyłącznie podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi marketingowej i PR, obsługi poczty elektronicznej, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej. Dane mogą być też ujawniane operatorom pocztowym, kurierom i kancelariom prawnym.
 11. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  1. dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
  2. do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
  3. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
  5. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
   3. administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  6. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  7. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera